Kommunane må bidra til gode bustader for eldre

Kommunane må ta eit ansvar for å legga til rette for aldersvennlege bustader. Ein ny rapport frå NOVA tydar på at det er eit uutnytta handlingsrom. Få kommunar stiller krav om å bygga alt på eit plan. – Kommunane kan vere meir aktive i bustadplanlegginga i møte med ein aldrande befolkning, seier kommunal- og moderniseringsminister […]

Den nye kommunelova trer i kraft hausten 2019

Stortinget vedtok 11. juni ny kommunelov. I går avgjorde Kongen i statsråd at storparten at den nye lova vil tre i kraft når dei nye kommunestyra og fylkestinga konstituerast til hausten. Dette fortel Kommunal – og moderniseringsdepartementet i ei pressemelding. Det er kommunestyre- og fylkestingsval 9. september 2019. Det enkelte kommunestyret og fylkestinget må ha […]

Det siste budsjettet – eitt av dei enklare å få til

Mandag 17.desember skal heradstyret i Ullensvang handsama budsjettet for 2019, som er det siste budsjetttet for noverande Ullensvang. Ordførar Solfrid Borge fortel i samtale med programsekretær JK Flattun at det gjekk rimeleg greit å få på plass budsjettet for 2019. – Det er vel eit av dei enklaste åra, me fekk budsjettet på plass utan […]

Opprettheld turistbåtrute i Hardanger

Turistbåtruta i Hardanger skal halda fram også i 2020 og dei komande åra, vedtok Hordaland fylkesutval 6. desember. Dette fortel Hordaland Fylkeskommune på nettsidene sine. Fylkesutvalet slutta seg til eit fellesforslag frå Ap, Krf, Sp og SV sett fram av Benthe Bondhus (Sp). Vedtaket seier at turistbåtruta i Hardangerfjorden vert vidareført frå 2020. Det skal […]

Styret i Fjordvegen Rute 13 i møte med stortingsrepresentantar

Styret i selskapet Fjordvegen Rute 13 var denne veka på Stortinget i møte med stortingsrepresentantane frå Hordaland og Rogaland. Tema i møtet var prosessen fram mot ny NTP for perioden 2022 – 2033 og prioriteringane inn mot denne, fortel Hanne Sundbø i Fjordvegen Rute 13 i ei pressemelding. I møtet presenterte styret prioriterte parsellar langs […]

Hordaland best på elektrifisering

– Hordaland er eit stjerneeksempel på korleis det offentlege kan bruke innkjøpsmakt miljøvennleg og innovativt, seier adm.dir. Frank Jaegtnes i Elektroforeningen etter at Hordaland er kåra til beste fylke på elektrifisering. Ein stolt og glad fylkesordførar Anne Gine Hestetun mottok Elbarometerprisen 2018 av statssekretær i klima- og miljødepartementet, Atle Hamar, på 100 årsjubileumskonferansen for Elektroforeningen […]

Toppdirektørane til Vestland fylke er tilsette

Sju fylkesdirektørar i Vestland fylkeskommune vart i dag presenterte for alle tilsette i Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar. Dei sju er øvste leiarar av kvart sitt fagområde og utgjer fylkesrådmannen si leiargruppe ifylgje nettsidene til Hordaland Fylkeskommune. Dei sju er Bård Sandal , Per Morten Ekerhovd, Dina Lefdal, Paal Fosdal, Håkon Rasmussen, Ingrid Holm Svendsen […]

Ein av dei gode konferansane

Dagleg leiar i Hardangerrådet, Jostein Eitrheim, er særdeles godt nøgd med Hardangerkonferansen som vart arrangert i forrige veke. Han fortel i samtale med programsekretær JK Flattun at mange av dei medvirkande meinte at årets konferanse var ein av dei betre. Eit av temaene på konferansen, var sidernæringa som er ei vekstnæring. Høyr kva han fortel […]

Testar solcelledrivne veglys på Sekse

– Dette er ei god løysing som ivaretek trafikktryggleiken, seier leiar av utval for miljø og samferdsel, Jon Askeland, etter at Sekse i Ullensvang har fått to vegmaster med solcelleteknologi. På nettsidene til Hordaland Fylkeskommune seier han at han  har merka seg at dette er eit pilotprosjekt. – Det er spanande, og eg vil gje honnør for […]

Ikkje sjølvsagt at middela kom

Hordaland fylkeskommun har løyvd 16 millionar kroner til trafikknutepunktet på Smelteverkstomta, men ifylgje ordførar Roald Aga Haug har det vorte gjort litt av ein jobb frå kommunen si side for å oppna dette gode resultatet. På lenka under høyrer du ordføraren fortelja i samtale med programsekretær JK Flattun, om prosessen fram til at pengane no […]