Store nedbørsmengder i kombinasjon med høg temperatur og snøsmelting i fjellet førte til unormalt mykje vatn i fleire vassdrag på Vestlandet og i Oppland i haust. Dette førte til evakueringar av folk og store skadar fleire stader, mellom anna i Luster og Skjåk. NVE har god dialog med kommunane som vart ramma, og er i gang med tiltak og planlegging av flaumsikringsanlegg.

Olje- og energidepartementet har det overordna ansvaret for statlege forvaltningsoppgåver innan førebygging av flaum- og skredskadar. NVE yter hjelp til kommunar og samfunnet elles med kompetanse og ressursar til kartlegging, arealplanoppfølging, sikring, overvaking, varsling og med faglege råd under hendingar.

Bilete: Arkiv