Partane i jordbruksoppgjøret har i dag vorte einige om at det skal utbetalast 525 millionar kroner i ekstra kompensasjon som fylgje av tørken og avlingsskader i sommar. Dette kjem i tillegg til dei aukte utbetalingane over avlingsskadeordninga, som er anslått til over 1 milliard kroner.

På biletet: Merete Furuberg leiar i Norsk Bonde og Småbrukarlag, Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. Bilete: Landbruks- og matdepartementet 

– Eg er godt nøgd med at me har vorte samde om ei løysing som er retta mot dei som er hardast råka av tørka. Eg meiner det er avgjerande at me har kome fram til ordningar som gjer at pengane kan koma raskt ut til bonden, seier Landbruks- og matminister Jon Georg Dale, i ei pressemelding.

Målretta avtale

Den langvarige tørken i sommar har gitt ekstraordinær stor avlingsreduksjon for bønder i fleire delar av landet. Regjeringa har fulgt utviklinga tett gjennom sommaren og har allereie gjennomført ei rekke tiltak: Mogelegheitene for forskotssutbetaling av erstatning for avlingsskade er aukt frå 50 til 70 prosent, det er innført forenkla krav til dokumentasjon ved søknader og det er gitt generell tollfriheit for import av høy og halm for å betra tilgangen på grovfôr.

Partane har lagt vekt på at pengane skal kunna utbetalast i 2018 og har derfor vorte einige om at det skal foretas ei ekstrautbetaling av husdyrtilskot tilsvarande 285 millionar kroner til dei hardast råka områda. Det vert vidare gjort ei ekstrautbetaling av arealtilskot til grønsaker på 500 kroner per dekar avgrensa til 500 000 kroner per foretak.

Med grunnlag i den ekstraordinære situasjonen, spesielt for husdyrprodusentar med eigen grovfôrproduksjon, er partane einige om å auka erstatningssatsen for grovfôr i foretak med husdyr, med 40 prosent. I tillegg vert maksimal utbetaling per vekstgruppe over avlingsskadeordninga auka frå 750 000 kroner til 1,5 millionar kroner.

Avtale med jordbruket 30. august 2018

Departementet vil legga fram forhandlingsløysinga for Stortinget gjennom ein egen proposisjon. Avtalen forutset Stortinget si godkjenning.

 

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.